Cách chụp ảnh chồng hình: Double / Multi Exposure

Cách chụp chồng hình

Chụp ảnh chồng hình là kỹ thuật tạo ra những bức ảnh trừu tượng bằng cách kết hợp hai [double exposure] hoặc nhiều [multi exposure] bức ảnh thành một. Nhiều máy ảnh DSLR, Mirrorless và Pns đã có chức năng chụp ảnh chồng hình. Ta chỉ cần chụp ở đây một tấm, xoay qua bên … Read more