Cách chụp ảnh chồng hình: Double / Multi Exposure

Cách chụp chồng hình

Chụp ảnh chồng hình là kỹ thuật tạo ra những bức ảnh trừu tượng bằng cách kết hợp hai [double exposure] hoặc nhiều [multi exposure] bức ảnh thành một. Có thể nói chụp ảnh chồng hình là đỉnh cao của chụp ảnh sống ảo, vì nó vừa trông ảo tung chảo, lại chứa đựng ý … Read more